9 maj, 2023 Posted By: Kamil Mazelnik In: Blog Comment: 0 Hit: 172

Badanie alkomatem w pracy - czy wiesz z czym się wiąże?

Nowelizacja kodeksu pracy wdrożyła zasadnicze zmiany w sferze badania alkomatem w pracy. Od lutego bieżącego roku pracodawcy posiadają większe prawa do kontroli trzeźwości pracowników zatrudnionych w swoich firmach, a sam pracownik nie może już odmówić badania alkomatem. Jakie będą skutki dla pracowników? Z czym wiązać się będzie nieprzestrzeganie nowych zasad nowelizacji kodeksu pracy?

Nowelizacja kodeksu pracy wdrożyła zasadnicze zmiany w sferze badania alkomatem w pracy. Od lutego bieżącego roku pracodawcy posiadają większe prawa do kontroli trzeźwości pracowników zatrudnionych w swoich firmach, a sam pracownik nie może już odmówić badania alkomatem. Jakie będą skutki dla pracowników? Z czym wiązać się będzie nieprzestrzeganie nowych zasad nowelizacji kodeksu pracy? Poniżej wszystkie najważniejsze informacje, dotyczące wchodzącej w życie 21 lutego 2023 roku, nowelizacji kodeksu pracy i związanym z nią badaniem alkomatem w pracy. Zapoznaj się z tekstem i sprawdź czy jesteś, odpowiednio przygotowany na nowe przepisy. 

Kontrola trzeźwości w pracy według nowych zasad nowelizacji kodeksu pracy. 

21 lutego 2023 roku w życie wchodzą nowe przepisy, zgodnie z którymi pracodawca będzie miał prawo aby kontrolować trzeźwość w pracy względem, zatrudnionego w swojej firmie personelu. Badanie alkomatem w pracy odbywać będzie się mogło tylko, jeśli niezbędne to będzie w celu ochrony życia, zdrowia lub mienia. 

Ponadto znowelizowany art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa jasno, iż kontrola trzeźwości dotyczyć będzie wszystkich zatrudnionych, niezależnie od rodzaju umowy, na podstawie której dany pracownik został przyjęty do pracy, mianowicie będą to zatrudnieni na podstawie umów: o pracę, zlecenie, dzieło, a także pracownicy, którzy prowadzą własną działalność, w tym osoby, które pracują zdalnie. 

To pracodawca będzie podejmował decyzję o tym, kto podlegać ma badaniu alkomatem w pracy. Kontrola trzeźwości dotyczyć może zarówno wyłącznie ustalonych wcześniej do tego osób, jak i wszystkich pracowników, zatrudnionych w danym zakładzie. 

Oprócz tego, kto dokładnie, poddawany będzie kontroli trzeźwości w pracy, w zakładowych regulaminach lub obwieszczeniach dla pracowników powinna także podana być informacja, dotycząca częstotliwości przeprowadzania badania alkomatem.

W jaki sposób odbywać będzie się kontrola trzeźwości w pracy?

Wprowadzenie zmian do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprawia, iż pracodawcy sami mogą kontrolować trzeźwość w pracy personelu w celach prewencyjnych. 

Ważnym jednak jest, aby badanie alkomatem w pracy odbywało się wyłącznie przy użyciu urządzenia, które będzie odpowiednio skalibrowane, a także posiadać będzie obowiązujące certyfikaty i inne dokumenty, świadczące o jego cechach, parametrach i sprawności do dokonywania precyzyjnych pomiarów. Sama kalibracja, przeprowadza powinna być regularnie, tak aby zawsze mieć pewność co do wyników, podawanych przez dane urządzenie. Pracodawca powinien zwracać także uwagę na wybór alkomatów, które posiadają czujniki elektrochemiczne, tak aby badanie alkomatem było maksymalnie skrupulatne i szczegółowe. 

Należy również pamiętać o tym, iż każda przeprowadzona w zakładzie kontrola trzeźwości nie może w jakikolwiek sposób naruszać dóbr osobistych i godności żadnego z pracowników. 

Jeżeli okaże się, iż badanie alkomatem w pracy wykaże, że skontrolowany pracownik posiada w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu (co odpowiada stężeniu alkoholu we krwi od 0,2 do 0,5 promila), przeprowadzający kontrolę trzeźwości pracodawca nie może zezwolić na pełnienie jakichkolwiek obowiązków, w dniu przeprowadzania przedmiotowego badania. 

Zakazem pełnienia obowiązków w danym dniu, może także zostać objęta osoba, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, iż jest ona pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, na przykład: wyczuwa się od niego silną woń alkoholu, pracownik zatacza się lub występują z nim problemy w komunikacji. 

Gdy jednak badanie alkomatem w pracy wykaże, iż stężenie alkoholu nie przekracza 0,2 promila, stwierdza się, iż kontrola nie ujawniła alkoholu i pracownik nadal pełnić może swoje obowiązki. 

W przypadku, kiedy kontrola trzeźwości w pracy wykazała, iż dany pracownik w wydychanym powietrzu ma więcej niż 0,5 promila może skutkować szeregiem kar oraz ograniczeń, a nawet cała sytuacja zakończyć może się zwolnieniem z pracy w trybie dyscyplinarnym. 

Kiedy badanie alkomatem stwierdzi obecność alkoholu w wydychanym powietrzu pracownika, pracodawca ma obowiązek przygotowania z tego badania, odpowiedniego protokołu, w którym zawarte będą wszelkie informacje, dotyczące: danych pracownika, poddanego kontroli trzeźwości, zaistniałych okoliczności do przeprowadzania badania, daty i godziny oraz wyniku wskazanego w badaniu alkomatem w pracy, a także mogą tam zostać również odnotowane wszelkie żądania ze strony pracownika oraz inne istotne informacje. Taki protokół, dołączony może zostać do akt osobowych pracownika.

Prawa pracownicze względem nowelizacji kodeksu pracy.

Pracownik, u którego kontrola trzeźwości wykazała, iż jest on w danym momencie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, może rościć sobie prawo do ponownego badania alkomatem w pracy lub w innej jednostce, przez służby, które mogą używać alkomatu lub, na wniosek kontrolowanego pracownika mogą także pobrać próbkę krwi.

Jeżeli okaże się, iż pracownik, który poddany został kontroli trzeźwości w pracy jest trzeźwy, mianowicie posiada mniej niż 0,2 promila w wydychanym powietrzu, to jego nieobecność uznana musi być jako usprawiedliwiona i powinien on także zachować w tym dniu prawo do wynagrodzenia. 

Według zmian, wprowadzonych do ustawy pracownik nie ma prawa odmówić przeprowadzenia na nim badania alkomatem w pracy. Jednak może on poprosić o okazanie mu dokumentów, które świadczą o tym, iż urządzenie, które użyte będzie do kontroli trzeźwości spełnia wszelkie określone wymagania, o których wspominaliśmy już w wyżej.

Pamiętać musimy także, iż każda kontrola trzeźwości w pracy powinna być przeprowadzana tak, aby nie można było jej zarzucić żadnych błędów i nieprawidłowości, ponieważ dla pracodawcy może wiązać się to z następstwami zarówno finansowymi, jaki szkodzącymi na wizerunek całego zakładu pracy.  

Skorzystaj z naszej oferty alkomatów, aby zawsze mieć pewność, że bierzesz leki będąc w stanie trzeźwości. Sprawdź najpopularniejsze kategorie: alkomaty osobistealkomaty profesjonalnealkomaty z drukarkąalkomaty barowealkomaty dowodowealkomaty policyjnealkomaty AlcoFindalkomaty bezdotykowe przesiewowealkomaty 10 lat gwarancjialkomaty Dräger.