REGULAMIN Sklepu internetowego Alkomaty-Sklep.eu

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.alkomaty-sklep.eul, którego właścicielem jest firma Mobil Shop Judyta Mazelanik, z siedzibą w Rydułtowach 44-280, ul. Raciborska 323, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 647-241-29-60.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy www.Alkomaty-Sklep.eu, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Zasięg działania Sklepu obejmuje wyłącznie terytorium Polski. Sklep nie sprzedaje i nie dostarcza produktów poza granice kraju. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 lat, które ukończyły lat 13 mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalne i pochodzą z legalnego źródła. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu lub faktura VAT. O chęci otrzymania faktury Klient informuje podczas składania zamówienia. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych Sklepu w celach promocyjno - reklamowych. Zgodnie z wyżej wymienioną Ustawą Klient ma prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

CENY TOWARÓW

Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy oraz niniejszego Regulaminu. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Koszty dostawy zostaną podane podczas składania zamówienia, zgodnie ze sposobem dostawy wskazanym przez Klienta.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony www.Alkomaty-Sklep.eu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są również telefonicznie, pod numerem tel. 515 515 012 od poniedziałku do piątki w godz. 9.00 - 17.00. Zamówienie należy potwierdzić zgodnie z instrukcją zawartą w mailu otrzymanym po złożeniu zamówienia (kliknięcie na odpowiedni link w e-mailu). Sklep realizuje wyłącznie zamówienia potwierdzone. W przypadku braku potwierdzenia lub opłacenia zamówienia w ciągu 24 godzin od jego złożenia za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu, zamówienie zostanie anulowane Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia na stornie internetowej Sklepu. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, w szczególności w przypadku gdy podane przez Klienta dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości, co do ich prawdziwości. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep. Klient będzie informowany na bieżąco drogą mailową o statusie realizacji złożonego zamówienia, w tym o momencie wysyłki zamówionych produktów. Dodatkowo Klient może śledzić status bieżącego zamówienia, a po zalogowaniu do Sklepu ma możliwość wglądu do historii dokonywanych w Sklepie zamówień.

FORMY PŁATNOŚCI

Klient w momencie składania zamówienia dokonuje wyboru formy płatności. Sklep dopuszcza następujące formy płatności: a) przelewem na konto Sklepu, w tym za pośrednictwem systemu szybkich płatności przelewy24.pl: Nr. rachunku sklepu mBank 16 1140 2017 0000 4802 1184 5320 W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. b) za pobraniem – należność uiszczana kurierowi przy odbiorze przesyłki. W przypadku wyboru płatności przelewem Klient dokonuje zapłaty za zamówione produkty na konto Sklepu przed realizacją ich wysyłki. DOSTAWA Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Decyzję o formie dostawy Klient podejmuje podczas składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub telefonicznie. Koszt wysyłki zamówienia wyświetlany jest w czasie procesu składania zamówienia. Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy spedycyjnej w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu. Szczegółowe zasady dostawy produktów do Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Każde złożone zamówienie rozpatrywane jest w ciągu 24 godzin od jego potwierdzenia i opłacenia przez Klienta z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. W przypadku płatności przelewem, zamówienie złożone i opłacone do godz. 14 w dniu roboczym rozpatrywane jest tego samego dnia roboczego. W przypadku płatności przelewem, zamówienie złożone i opłacone w dni powszednie po godzinie 14, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane jest w najbliższym dniu roboczym. Opłacenie zamówienia rozumiane jest jako zaksięgowanie należnej wpłaty na rachunku bankowym Sklepu. Przy wyborze opcji „Za pobraniem” zamówienie rozpatrywane jest w ciągu 1 dnia roboczego od jego potwierdzenia. Czas dostawy wynosi odpowiednio: Kurier – ok. 1-2 dni roboczych. Poczta 2-5 dni roboczych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z podania przez Klienta nieprawidłowych danych dla doręczenia. Jeżeli Sklep nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, sprzedawca może za zgodą klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

ZWROTY I REKLAMACJE

Klient może w ciągu 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić do Sklepu zamówione produkty bez podania przyczyny. W takim przypadku należy produkt odesłać do Sklepu w stanie nienaruszonym bez śladów użytkowania (licznik dmuchnięć może mieć maksymalnie 3 pomiary) zapakowany w oryginalne opakowanie wraz z dowodem zakupu lub fakturą VAT. Zwracane produkty należy przesłać po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą Sklepu na adres: Mobil Shop ul. Raciborska 323, 44-280 Rydułtowy Zwrot kwoty stanowiącej wartość zwracanych produktów nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki na podane przez Klienta konto bankowe. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są objęte są gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktów, powstałych w wyniku ich użytkowania. Wszelkie reklamacje należy składać drogą mailową, wysyłając e-maila z treścią reklamacji na adres: biuro@alkomaty-sklep.eu Sklep ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie zamówionych produktów z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji produktu. Klient dostarcza reklamowany towar na własny koszt. Wszelkie przesyłki odesłane do Sklepu „Za pobraniem” nie będą odbierane a będą zwracane do nadawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zakupy w Sklepie zabezpieczone są szyfrowanym połączeniem SSL. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane podczas składania zamówienia, rejestracji i logowania. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia. Każdy klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie alkomaty-sklep.eu. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie zapisy zawarte w regulaminie. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.alkomaty-sklep.eu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. Znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia są wyłączną własnością Sklepu, producentów lub importerów oferowanych produktów. Zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i prezentacji na stronie internetowej Sklepu. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedzibiby firmy Mobil Shop. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się z obsługą sklepu pod numerem telefonu 515 515 012 lub e-mail: biuro@alkomaty-sklep.eu Oferta ważna tylko na terenie Polski. Powyższe postanowienia pozostają w mocy o ile brak innej informacji na stronach danego produktu. Regulację dotycząca zakupów na odległość możesz znaleźć w Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.). Ceny publikowane w sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego